Odoo • Image and Text

Myyntiennuste

Revise EPM myyntiennustetyökalulla ennustetaan tulevaa myyntiä, myyntikatetta ja siitä syntyvää liikevaihtoa ja katetta. Kaiken liiketoiminnan perustana on kannattava myynti. Myyntiennusteen avulla nähdään etukäteen myynnin trendit ja voidaan aloittaa tarvittavat toimenpiteet ajoissa, on sitten kyseessä tavoitteisiin nähden liian suuri tai liian pieni myynti tai myyntikate.

Revise EPM sovelluksesta saat helposti:

Myynti- ja myyntikateraportit käyttämiesi dimensioiden mukaisesti, esimerkiksi  

Myyjittäin

Asiakkaittain ja/tai asiakasryhmittäin

Tuotteittain ja/tai tuoteryhmittäin

Projekteittain
Alueittain, maittain, jne

Kustannuspaikoittain
Liiketoiminta-alueittain

Yhtiöittäin (moniyritysvaihtoehto)

Trendit dimensioittain

                Elinkaaret
                Kysyntämuutokset (kulutustottumukset)
                Pidemmän ajan näkymän myynnin suunnasta

Kun tähän lisätään systemaattinen, rullaava ennustaminen, saadaan elintärkeää informaatiota päätöksenteon pohjaksi. Yhtiön toimintaa voidaan suunnata alueille, projekteihin, asiakas- ja tuotesegmentteihin, joiden avulla yhtiön strategia saadaan toteutettua ja operatiivinen tulos optimoitua.

Mikäli yrityksellä on käytössään asiakkuuden hallintajärjestelmä (CRM), integroidaan myyntiennusteosio tähän, jolloin myyntitieto saadaan suoraan sieltä.

Ajantasainen, älykäs informaatio on kilpailuetutekijä, jonka avulla yritysjohto voi tehdä vallitsevan tilanteen vaatimat päätökset oikea aikaisesti. Olennainen tieto on yhtiön myynti, sen trendit, sekä ennuste tulevasta myynnistä myyntikatteineen.

Myyntiennuste on pohja kaikelle muulle yrityksessä tapahtuvalle ennustamiselle. Revise EPM sisältää työkalut realistisen myyntiennusteen rakentamiselle.

TUTUSTU REVISE EPM -SOVELLUKSEEN

Lue lisää muista ennusteista

Kassavirtaennuste


Kassavirtaennuste on yksi tärkeimpiä työkaluja yrityksen menestyksen ja kannattavuuden mittaamisessa. Kassavirtaennusteella saadaan hyvä näkemys yrityksen tulevasta rahavirrasta ja rahavarojen määrästä. 

Tase-ennuste


Tase-ennusteen tarkoituksena on saada jatkuva näkemys yhtiön taseesta ja sen eri elementtien kehitysnäkymistä valitulla ajanjaksolla. Liikkeenjohdon näkökulmasta tärkeitä tunnuslukuja ovat ainakin maksuvalmius, omavaraisuusaste, velkaantumisaste ja eri kiertonopeudet

TulosennusteTulosennuste antaa näkymän yhtiön   tulevaan liikevaihtoon, kustannuksiin, katteisiin ja kannattavuuteen . Tähän liittyy olennaisena osana trendit liiketoiminta-alueittain ja kustannuspaikoittain. .